Home
4.2 De balkenspringer

4.2 De balkenspringer

De balkenspringer van Surhuizum

De oude kerk van Surhuizum (Gemeente Achtkarspelen in Friesland), is in 1594 door de Spanjaarden verwoest en naderhand in de periode van 1614 tot 1617 weer opgebouwd. Over die herbouw is destijds een op rijm gesteld verslag gemaakt, O.a. wordt daarin verteld over de “kerkestapper van Surhuizum”, een merkwaardige gebeurtenis in 1617 toen een waaghals, nadat de balken waren gelegd, van de ene balk op de andere sprong en niet meer tot stilstand kon komen zonder dat hij gevaar liep naar beneden te storten. Men heeft hem uiteindelijk weten te grijpen. Zijn waagstuk werd in rijm gesteld als een heldenfeit.

Het betreffende gedichtje luidt: ¶ “Anno 1617 Cornells Egberts voorwaer, ↵ heeft dese kerck besprongen wanckelbaer,↵ van die ene balck op die ander↵ so si noch lagen bi malkander↵ 16 balcken in getal, 18 houtfoet overal.”¶

In de jaren 1614-1617 werd de verwoeste kerk herbouwd. Die herbouwactiviteiten trokken destijds veel belangstellenden. Dit voor Surhuizum belangrijke gebeuren werd vastgelegd in een steen met opschrift: “Anno 1617 is de Kercke tot Surhuzum nieuw opgebouwt. Tiddens opbouwens geweest, Ritske Willems als kerkvoogd, Aelse Sikkema, dorpregter, U. Willems Palinga, Schelte, Rommers Palinga.”

Heel lang (tot 1944) heeft bij de kerk een zerk uit 1645 gelegen van “den eersamen Cornelis Egberts, burger en schipper binnen Doccum out omtrent 42 iaer en leit alhier begraven”. S.J. van der Molen vertelt over deze steen in “Feanster Flucht 1576-1976” (Surhuisterveen, 1976) dat een opschrift herinnerde aan het huzarenstukje dat Cornelis in 1617 (hij was toen een knaap van een jaar of veertien) heeft uitgehaald in de nieuwgebouwde kerk van Surhuizum. “Helaas was het opschrift al verminkt, maar er viel toch uit op te maken, dat Cornelis voortdurend van de ene balk op de andere gesprongen was en dat, terwijl er 16 balken lagen, elk 18 houtvoeten van elkaar”.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden